miércoles, 4 de febrero de 2009

Elaborem un VÍDEO!

Per tal de poder elaborar un vídeo, una de les activitats de l'assignatura de Comunicació Audiovisual, s'ha d'haver pensar, en primer lloc, un projecte audiovisual.


La realització d'un projecte audiovisual és un procés molt complex.

El projecte de realització d'un document audiovisual, de qualsevol gènere i complexitat, requereix una fase prèvia escrita que, com a mínim delimiti el tema i els objectius que es volen tractar. D'aquesta manera ens obliga a reflexionar i a precisar la informació. A més, ajuda a cohesionar els diferents criteris dels membres del grup i a evitar contradiccions.


Tots els projectes comparteixen sempre un triple objectiu: la consecució del resultat final, el cost (que s'ha d'ajustar a les previsions inicials) i el compliment dels terminis.

La consecució del resultat final s'entén com a l'assoliment dels objectius proposats, és a dir, d'aquells elements que motiven la posada en marxa del projecte.

El cost, i la seva alteració respecte a les previsions inicials, pot afectar molt negativament una producció dins del món professional o industrial. Aquest factor també s'ha de tenir en compte en l'àmbit escolar, encara que s'hi treballi amb pressupostos baixos.

El compliment dels terminis és l'aspecte que ens permet valorar la gestió correcta del projecte. De poc serveix dur a terme un producte d'alta qualitat, si no es té preparat per a la data prevista. Aquest aspecte sol ser un dels més difícils d'aconseguir, i és per aquest motiu que ha d'haver-hi un esforç i una conscienciació, per part de tots els membres de l'equip, de complir les dates previstes per a cada una de les fases del projecte.Fases del projecte audiovisual:

En una primera fase es realitza la definició d'objectius. És a dir, s'ha de definir la finalitat del projecte, les reaccions que volem suscitar...

Una vegada hem definit els objectius previs, ja podem passar a les fases següents, on realitzarem de manera seqüenciada el disseny, la planificació, l'execució, l'acabat i la presentació o lliurament del programa.

Durant la planificació s'organitzen totes les tasques necessàries per a l'enregistrament posterior del programa. És una fase de preproducció, prèvia a la gravació, on hem d'adequar el projecte als recursos disponibles, tant en termes econòmics com tècnics i humans.

La fase de producció integra l'obtenció del material audiovisual i la seva edició o postproducció, on es combinen imatges i s'afegeixen els efectes corresponents i la banda sonora. Un cop superada aquesta fase s'efectua el lliurament o presentació del projecte i es tanca el procés.Nosaltres, gràcies a les explicacions prèvies del nostre professor, hem elaborat un vídeo. Hem partit de la base de pensar el tema i, aleshores, hem realitzat la grabació, hem editat i afegit la banda sonora i els detalls corresponent.Aquest ha estat el resultat del nostre treball en equip:
No hay comentarios: